czwartek, 07 lipiec 2016 13:29 Napisał
Oceń ten artykuł
(8 głosów)
 
mogo.pl 193401 413x193 pl
W ofercie Mogo znajdują
się pożyczki pod zastaw
samochodu do ...więcej


Oprocentowanie: 7% rocznie 
Prowizja wstępna: 4,58% rocznie
Prowizja za obsługę: 25,4% rocznie
R
RSO: od 49,30% do 212,58%
1-a pożyczka: płatna
Okres spłaty: od 6 do 44 miesięcy
kwota pożyczki: do 25 000 zł
Przeczytaj opinie klientów o produkcie
Porównaj koszty pożyczki
Zwrot części odsetek
przy wcześniejszej spłacie !!!

wniosekA

mogo 750 100
 Instytucja finansowa:  Mogo
 Oprocentowanie:  7 %
 1-a pożyczka:  płatna
 Okres pożyczki:  od 6 do 44 miesięcy
 Kwota pożyczki:  do 25 000 zł
 RRSO: od 49,30% do 212,58%
 Czas weryfikacji:  niezwłocznie
 Opłata rejestracyjna:  brak
 Max. kwota pierwszej pożyczki:  25 000 zł
 Przedłużenie :  indywidulane uzgodnienia
 Wiek pożyczkobiorcy:  min. 21 - 85 lat
 Adres i kontakt:

 MOGO Sp. z o.o.
Al. Krakowska 197
02-180 Warszawa
tel. 22 307 45 55
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Godziny pracy: Pn ? Pt 8.00 ? 18.00
 Wybieram: wniosekA
Reprezentatywny przykład pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki w wysokości 10.000 zł na okres 36 miesięcy wynosi 58,88%. przy założeniach: 36 rat miesięcznych po 513,67 zł każda, na które składają się: roczna stopa oprocentowania (stopa stała) 7%, odsetki od pożyczki ? 1.115,75 zł, prowizja za udzielenie pożyczki ? 750 zł, prowizja za obsługę pożyczki 184,07 zł miesięcznie, (łącznie 6.626,54 zł w okresie pożyczki); Całkowita koszt pożyczki: 8.492,30 zł; Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18.492,30 zł. RRSO dla reprezentatywnego przykładu uwzględnia również koszty związane z zarejestrowaniem samochody na Mogo Sp. z o.o. w wysokości 180,50 PLN oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa do rejestracji w wysokości 17 zł. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Wymagane zabezpieczenia kredytu:
 1. Przewłaszczenie samochodu osobowego, którego Pożyczkobiorca jest właścicielem na Pożyczkodawcę, pod warunkiem rozwiązującym, tj. spłaty należności Pożyczkodawcy z tytułu umowy pożyczki ? na zasadach i warunkach określonych w umowie przewłaszczenia na zabezpieczenie.
 2. Przelew wierzytelności przysługujących Pożyczkobiorcy z tytułu ubezpieczenia autocasco (AC), w sytuacji, gdy umowa pożyczki lub umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie przewiduje obowiązkowe ubezpieczenie autocasco (AC) samochodu osobowego przewłaszczonego na zabezpieczenie.
 3. Pożyczkobiorca może zostać ponadto zobowiązany do podpisania weksla in blanco zawierającego klauzulę ?nie na zlecenie?, bądź inną równoważną wraz z deklaracją wekslową, a także do udzielenia poręczenia według prawa cywilnego lub poręczenia wekslowego osoby trzeciej, przelewu wierzytelności, zastawu.
 4. Inne koszty, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową:
  1. Opłata rejestracyjna za ujawnienie Pożyczkodawcy jako właściciela przewłaszczonego samochodu osobowego, zgodnie z umową przewłaszczenia na zabezpieczenie. Wysokość tej opłaty wynosi 180,50 zł i wynika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. Nr 230, poz. 2302 z późn. zm.),
  2. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa udzielonego Panu/Pani przez Pożyczkodawcę do dokonania rejestracji Pożyczkodawcy jako właściciela przewłaszczonego samochodu osobowego. Wysokość tej opłaty wynosi 17 zł i wynika z Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. z dnia 15 maja 2015 r., Dz.U. z 2015 r., poz. 783).
  3. Po dokonaniu spłaty Pożyczki i wygaśnięciu zabezpieczenia w postaci przewłaszczenia samochodu, gdy zdecyduje Pan/Pani o dokonaniu ujawnienia Pana/Pani jako właściciela przewłaszczonego samochodu na zabezpieczenie, będzie Pan/Pani zobowiązana do poniesienia opłaty rejestracyjnej z tego tytułu w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy prawa. Na dzień sporządzenia niniejszego formularza wysokość opłat regulowana jest przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. Nr 230, poz. 2302 z późn. zm.).
  4. Koszt udzielenia pisemnej informacji na wniosek organów ścigania i organów administracji o użytkowniku pojazdu, którym dokonano przestępstwa lub wykroczenia ? w wysokości 25 zł za każdą informację.
  5. Opłata za zwiększenia kwoty pożyczki ? w wysokości 5% wnioskowanej kwoty.
  6. Opłata za sporządzenie aneksu do umowy: pierwszy aneks ? bez opłat, każdy kolejny aneks ? 85 zł
  7. Przygotowanie dokumentów na wniosek Klienta, m.in. pełnomocnictwo do czynności, duplikatu dokumentów, potwierdzenie za zgodność z oryginałem ? 45 zł za każdy dokument
  8. Warunki, na jakich koszty związane z umową o kredyt mogą ulec zmianie:
  9. Koszty związane z umową kredytu mogą ulec zmianie z ważnych powodów, w szczególności w przypadku:

   1. wzrostu poziomu cen, określonego na podstawie ogłaszanych przez Główny Urząd Statystyczny wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych,
   2. rozszerzenia, bądź ulepszenia funkcjonalności usług lub produktów oferowanych w ramach zawartej Umowy pożyczki, jeżeli pożyczkobiorca podjął decyzję o skorzystaniu z tego rozszerzenia, bądź ulepszenia,
   3. zmiany przepisów regulujących działalność Pożyczkodawcy,
   4. zmiany interpretacji przepisów dokonanych przez organy podatkowe albo organy statystyczne, organy podatkowe albo celne, co będzie miało bezpośredni wpływ na wysokość opłat, Rat Pożyczki lub innych postanowień Umowy Pożyczki.
   5. Skutek braku płatności:
   6. Pożyczkodawca nalicza odsetki za opóźnienie od przeterminowanego zobowiązania w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie. Odsetki maksymalne za opóźnienie równe są dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. 

    Stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego na dzień wygenerowania formularza informacyjnego wynosi 14% w stosunku rocznym.

    Pożyczkodawca ma także prawo:

    • wypowiedzieć Umowę pożyczki żądając spłaty zadłużenia z tytułu Umowy pożyczki w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu,
    • zawiadomić rejestry publiczne lub instytucje zajmujące się zbieraniem danych o dłużnikach o fakcie braku lub opóźnienia płatności,
    • wszcząć przeciwko Panu/Pani postępowanie sądowe lub wykona inne uprawnienia przyznane przepisami prawa,
    • wszcząć przeciwko Panu/Pani postępowanie windykacyjne.
Autor: AdamD
2016-06-18

Czytany 838 razy

Oferty promocyjne

moneyguru 102020 300 250

Ranking Chwilówek

Ranking Ratalnych

Warunki uzyskania pożyczek

siepomaga 200 50wośp wirtulane serduszko
avia kamionki
Niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964, poz. 16, nr 93 z póź. zm.), mają one jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w innych celach. Wiążące warunki udzielenia kredytu zostaną przedstawione przez właściwą instytucję finansową oraz Bank w trakcie zawierania umowy.W przypadku braku możliwości spłaty pożyczki w przewidzianym terminie, niektóre firmy pożyczkowe oferują możliwość przedłużenia terminu spłaty pożyczki o kolejne 5,7,14,15 bądź 30 dni. Wystarczy wpłacić prowizję zgodnie z tabelą opłat danej firmy pożyczkowej.

Uwaga:
Administrator strony informuje, że nie udziela pożyczek a jedynie umożliwia składanie wniosków online po wybraniu odpowiedniej instytucji. Nie gromadzimy żadnych Państwa danych. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z zawarcia umów pożyczek z instytucjami których oferta jest prezentowana na stronie.

Protected by Copyscape

Śledź nas na:

twitter logo
pinerest logo
youtube logo
instagram logo
linkedin logo

Tumblr logo

Obowiązki informacyjne

Ustawa o kredycie konsumenckim przewiduje, jakie ma uprawnienia konsument, gdy kredytodawca nie dopełni wobec niego obowiązków informacyjnych związanych z podpisaniem umowy kredytowej. Ustawa formułuje wobec treści i formy umowy ważne wymogi. Umowa winna być zawarta na piśmie. Należy w umowie obowiązkowo umieścić:
- imię, nazwisko i adres konsumenta oraz imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy i pośrednika kredytowego;
- rodzaj kredytu;
- czas obowiązywania umowy;
- całkowitą kwotę kredytu;
- terminy i sposób wypłaty kredytu;
- stopę oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany z podaniem indeksu lub stopy referencyjnej;
- rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oraz całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta ustaloną w dniu zawarcia umowy (wraz z podaniem wszystkich założeń przyjętych do jej obliczenia);
- zasady i terminy spłaty kredytu (m.in. kolejności zaliczania rat kredytu konsumenckiego na poczet należności kredytodawcy, możliwości otrzymania bezpłatnego harmonogramu informację o innych kosztach, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową (m.in. opłatach, prowizjach, marżach oraz kosztach usług dodatkowych, jeżeli są znane kredytodawcy, oraz warunki na jakich koszty te mogą ulec zmianie);
- roczną stopę oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunki jej zmiany oraz ewentualne inne opłaty z tytułu zaległości w spłacie kredytu;
- sposób zabezpieczenia i ubezpieczenia spłaty kredytu, jeżeli umowa je przewiduje;
- termin, sposób i skutki odstąpienia konsumenta od umowy;
- prawo konsumenta do spłaty kredytu przed terminem;
- informację o prawie kredytodawcy do zastrzeżenia w umowie prowizji za dokonanie spłaty kredytu przed terminem i zasady ustalenia wysokości tej prowizji.

Mądre pożyczanie. Biorę pożyczkę ? na co zwrócić uwagę

Przy zawieraniu umowy pożyczki należy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, czy:
- podmiot, z którym zawiera się umowę jest osobą fizyczną, czy też osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub osobą prawną. Jeżeli stroną jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, konsument nie będzie objęty ochroną wynikającą z ustawy o kredycie konsumenckim.
- umowa przewiduje zapłatę wynagrodzenia za udzielenie pożyczki przed wypłatą środków finansowych
- czasami parabanki pobierają od konsumenta wynagrodzenie za cały okres kredytowania lub opłaty przygotowawcze, po czym nie dochodzi do wypłaty pożyczki.
- umowa przewiduje zabezpieczenia kredytu, które konsument jest w stanie spełnić. Niejednokrotnie konsument zobowiązany jest ustanowić wysokie zabezpieczenie pożyczki np. w wysokości 200% wartości pożyczki, a następnie nie jest w stanie spełnić tego wymogu, w związku z czym kredytodawca nie wypłaca mu środków finansowych, zachowując sobie przy tym wynagrodzenie za cały okres kredytowania, które uiścił już konsument. Dodatkowo, informacja o rodzaju zabezpieczenia kredytu może być niejednoznaczna, dlatego też konsument ma wątpliwości czy dany rodzaj zabezpieczenia będzie od niego wymagany.
- Umowa przewiduje inne wysokie opłaty np. za wizyty przedstawiciela firmy w domu.
- umowa zawiera wszystkie informacje o kosztach pożyczki.

Poniżej znajduje się lista przepisów regulujących zasady rządzące procedurami dotyczącymi pożyczek krótkoterminowych. Każdy akt znajduje się w państwowym internetowym systemie aktów prawnych, gdzie można zapoznać się z jego aktualnym, ujednoliconym tekstem. Zapraszam do lektury.

Akty prawne:

 • Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym
 • Kredyt konsumencki
 • Ustawa o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1081 ze zm.) - ma zastosowanie do umów zawartych przed 18 grudnia 2011 r.
 • Prawo Bankowe
 • Elektroniczne instrumenty płatnicze
 • Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych
 • Ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo- kredytowych
 • Ustawa antylichwiarska (ustawa o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw)
 • Ustawa o Tarczy 2.0
 • Ustawa Prawo spółdzielcze
 • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
 • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • Prawo dewizowe
 • Kodeks cywilny

 • Kredytobiorca, ma prawo do spłaty kredytu przed terminem. Kredytodawca nie może w związku z tym pobrać od niego prowizji. Co więcej jest zobowiązany do zwrotu zapłaconych kredytodawcy prowizji i opłat proporcjonalnie do okresu, o który skrócono czas korzystania z kredytu.

  Konsument może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o prawie odstąpienia od umowy, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wzór oświadczenia od umowy kredytobiorca otrzymuje od kredytodawcy (zazwyczaj razem z umową kredytu).

  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, kredytobiorca musi doręczyć (na adres wskazany przez kredytodawcę) oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Jeśli kredyt został już wypłacony, koniecznie trzeba zwrócić jego kwotę. W przypadku, gdy został wypłacony np. sprzedawcy, który był pośrednikiem kredytowym, wtedy to on ma obowiązek zwrotu pieniędzy kredytodawcy, a od konsumenta może żądać zapłaty za towar.

stopka firmowa

Więcej informacji w Polityka Prywatności.