nowe pożyczki
Na rynku pojawiło się sporo nowych szybkich chwilówek oraz pożyczek pozabankowych ratalnych. Oznacza to, że klienci zyskują kolejne szanse na pożyczkę i gotówkę. Postanowiliśmy zebrać wszystkie oferty w jednym miejscu oraz przeanalizować nowości w pożyczkach pożyczkowych oraz wskazać Wam te firmy, w których bezpiecznie można pożyczyć pieniądze.
Autor: AdamD
data: 2019-01-01 10:58:30

Przepisy prawne

Poniżej znajduje się lista przepisów regulujących zasady rządzące procedurami dotyczącymi pożyczek krótkoterminowych. Każdy akt znajduje się w państwowym internetowym systemie aktów prawnych, gdzie można zapoznać się z jego aktualnym, ujednoliconym tekstem. Zapraszam do lektury.

Akty prawne:

 • Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym
 • Kredyt konsumencki
 • Ustawa o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1081 ze zm.) — ma zastosowanie do umów zawartych przed 18 grudnia 2011 r.
 • Prawo Bankowe
 • Elektroniczne instrumenty płatnicze
 • Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych
 • Ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo- kredytowych
 • Ustawa antylichwiarska (ustawa o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw)
 • Ustawa o Traczy 2.0
 • Ustawa Prawo spółdzielcze
 • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
 • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • Prawo dewizowe
 • Kodeks cywilny
Ofertę firm spełniających wszystkie prawne wymagania można znaleść na stronie: https://portal.oferty-leadstar.pl/pozyczki-pozabankowe

Aktem prawnym, który jest najistotniejszy w procedurze udzielania pożyczek krótkoterminowych, jest ustawa o kredycie konsumenckim. Warto zapoznać się z pełną treścią, tutaj przedstawiam tylko najistotniejsze jej zapisy.

Kredyt konsumencki – regulowany jest ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 nr 126 poz. 715).

Ustawa reguluje prawa i obowiązki związane z kredytami konsumenckimi. Zalicza się do nich umowy:
– pożyczki,

– kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego,
– o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego,
– na mocy której świadczenie pieniężne konsumenta ma zostać spełnione później niż świadczenie kredytodawcy,
– na mocy której kredytodawca zobowiązany jest do zaciągnięcia zobowiązania wobec osoby trzeciej, a konsument do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia.

Zgodnie z nową ustawą, obowiązującą od 18 grudnia 2011, kredyt konsumencki to taki, którego wysokość jest nie większa niż 255.550 zł.

Nie ma znaczenia, jakiego kredytu dotyczy umowa – czy jest to kredyt w rachunku bieżącym, kredyt gotówkowy, samochodowy czy zadłużenie na karcie kredytowej. Przepisy stosuje się do wszelkiego typu kredytów przeznaczonych dla klientów indywidualnych, które spełniają powyższe kryteria kredytu konsumenckiego.

Umowa kredytu konsumenckiego winna zostać zawarta na piśmie. To kredytodawca zobowiązany jest dostarczyć kredytobiorcy egzemplarz umowy.

Powinny się w niej znaleźć następujące dane:
– dane kredytodawcy i kredytobiorcy,

– wysokość kredytu,
– sposób i termin spłaty kredytu,
– oprocentowanie oraz warunki jego zmiany (max. wartość oprocentowania może wynieść 4x kredyt lombardowy NBP, maksymalne oprocentowanie kredytu konsumenckiego wynika z ustawy antylichwiarskiej,
– opłaty i prowizje związane z kredytem (mogą one stanowić więcej niż 5% wartości kredytu, nowa ustawa zlikwidowała ten limit), wyłączono z nich koszty związane z ustanowieniem, zmianą lub wygaśnięciem zabezpieczeń i ubezpieczeń (w tym kosztów ubezpieczenia spłaty kredytu); ubiegając się o kredyt należy zwrócić szczególną uwagę na koszty jego ubezpieczenia; wiele banków i firm pożyczkowych, niższe przychody z tytułu odsetek i prowizji zrekompensowało sobie wprowadzeniem obowiązkowych ubezpieczeń lub podwyższeniem stawek za polisy,
– informację o całkowitym koszcie kredytu i RRSO ,
– sposób zabezpieczenia kredytu i związane z nim opłaty,
– informacje o pozostałych kosztach jakie musi ponieść konsument,
– informacje o uprawnieniu do przedterminowej spłaty kredytu.

Jeżeli kredyt przeznaczony jest na nabycie określonej rzeczy lub usługi, umowa powinna określać ponadto:
– opis rzeczy lub usługi,
– cenę nabycia rzeczy lub usługi,
– jeżeli zapłata nastąpiłaby za gotówkę, oraz cenę nabycia przy wykorzystaniu kredytu,
– część ceny, którą konsument jest zobowiązany zapłacić w gotówce,
– warunki, od których spełnienia uzależnione jest przejście własności rzeczy sprzedanej na konsumenta, jeżeli umowa sprzedaży została zawarta z zastrzeżeniem własności, informację, że kredyt jest dostępny wyłącznie od wskazanego przez sprzedawcę kredytodawcy, jeśli pomiędzy nimi została zawarta tzw. umowa na wyłączność.

Kredytobiorca, ma prawo do spłaty kredytu przed terminem. Kredytodawca nie może w związku z tym pobrać od niego prowizji. Co więcej jest zobowiązany do zwrotu zapłaconych kredytodawcy prowizji i opłat proporcjonalnie do okresu, o który skrócono czas korzystania z kredytu.

Konsument może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o prawie odstąpienia od umowy, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wzór oświadczenia od umowy kredytobiorca otrzymuje od kredytodawcy (zazwyczaj razem z umową kredytu).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, kredytobiorca musi doręczyć (na adres wskazany przez kredytodawcę) oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Jeśli kredyt został już wypłacony, koniecznie trzeba zwrócić jego kwotę. W przypadku, gdy został wypłacony np. sprzedawcy, który był pośrednikiem kredytowym, wtedy to on ma obowiązek zwrotu pieniędzy kredytodawcy, a od konsumenta może żądać zapłaty za towar.

Autor: AdamD
data: 2014-11-10 23:37:32

Rozwiązaniem może być skorzystanie z pomocy firm prawniczych:

2cebbb8634ef128a65ecc594e847a454

Polecamy też Kancelarię FinFocus przeprowadzającą postępowanie upadłościowe.
 
Można też skonsolidować pożyczki:

lub z tej listy https://portal.oferty-leadstar.pl/pozyczki-dlugoterminowe

 Gdzie szukać zapisów o konsekwencjach opóźnienia spłaty?

Konsekwencje opóźnienia spłaty pożyczki powinny być wyraźnie określone w umowie pożyczkowej. To tam winny być zawarte szczegółowe zapisy, z czym należy się w takiej sytuacji liczyć. Obowiązkiem pożyczkodawcy jest powiadomić pożyczkobiorcę na piśmie o wszelkich możliwych konsekwencjach opóźnień w spłacie. Jeżeli takich zapisów w umowie nie ma, nie należy takiej umowy podpisywać. Jakiekolwiek kwestie nie uregulowane w umowie mogą być dochodzone na drodze sądowej.

Podwyższone koszty pożyczki
Zwykle w przypadku opóźnienia spłat kredytu stosuje się dodatkowe opłaty. Może być to opłata za każdy monit przypominający, że dług nie jest regulowany, np. 15 zł za każdy list (każdy rodzaj stosowanej korespondencji) lub telefon (koszta rozmowy telefonicznej). Nie jest wykluczonym, że te opłaty zostaną dodane do sumy pożyczki, i będą przedmiotem późniejszej spłaty. Prawem pożyczkodawcy będzie również stosowanie w takich okolicznościach np. podwyższonych odsetek. Nie da się ujednolicić zagadnienia i przedstawić jednorodnej informacji, jakie są to konkretnie koszty – każdy z pożyczkodawców ma prawo regulować je według własnej potrzeby. Niemniej – zawsze musisz być o nich – jako pożyczkobiorca – poinformowany uprzednio. Ponadto oczywiście nie należy podpisywać umowy in blanco – nie wypełnionej we wszystkich punktach. Ponadto należy się domagać wydania jednego egzemplarza umowy.


Regulacja prawnaArt. 14 Ustawy o kredycie konsumenckim: „W razie zwłoki konsumenta z zapłatą dwóch pełnych rat kredytu, kredytodawca może wypowiedzieć umowę po uprzednim wezwaniu konsumenta, w trybie określonym w umowie kredytowej, do zapłaty zaległych rat w terminie nie krótszym niż 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem wypowiedzenia umowy. Termin wypowiedzenia umowy nie może być krótszy niż 30 dni.”

Inne rozwiązania
W pewnych przypadkach pożyczkodawca może pozwolić na czasowe zawieszenie spłat pożyczki, jeżeli zostanie o tym uprzednio w odpowiednim, ustalonym wcześniej czasie, powiadomiony. W takim przypadku odsetki wynikające z opóźnienia spłat będą dodawane do sumy pożyczki. Niemniej należy liczyć się z tym, że przy pożyczkach o charakterze terminowym nie będzie to jedyny koszt w takiej sytuacji. Ważne – każdy z pożyczkodawców, którego oferta została opisana w tym serwisie, będzie chciał w pierwszej kolejności pójść na kompromis z dłużnikiem – warto skorzystać z takiej propozycji. Dłużnik niewypłacalny to także problem dla pożyczkodawcy – może on nie otrzymać swej należności w pełnej kwocie ustalonej uprzednio, więc zależy mu na przeprowadzeniu postępowania polubownego.

BRAK PŁATNOŚCI

Pożyczkę bierzesz wtedy, kiedy niezwłocznie potrzebujesz pieniędzy na coś, co jest ci w danej chwili niezbędne – taka jest zasada. Należy zawsze mieć w głowie plan, który zmierza do uregulowania długu w odpowiednim terminie. Jednakże może zdarzyć się tak, że pomimo, że już nie spłacasz długu w terminie, Twoja sytuacja finansowa pogorszyła się ponownie na tyle, że nie jesteś w stanie spłacać długu wcale. Poniżej przedstawiam scenariusze, które mogą być możliwe w takiej sytuacji.

Obowiązek informacyjny
Przede wszystkim ważnym jest, aby nie kryć się przed swoim pożyczkodawcą ze swoimi problemami. Dłużnik niewypłacalny to problem również dla firmy, która Ci pożyczki udzieliła – musi się ona liczyć z faktem, że nie otrzyma w całości ustalonej umową sumy. W pierwszej kolejności należy spróbować porozumienia i ustalenia racjonalnego sposobu spłaty długu. Zazwyczaj w treści umów pożyczkowych przewidywany jest obowiązek niezwłocznego poinformowania pożyczkodawcy o swojej sytuacji finansowej w przypadku jej pogorszenia. W tym celu należy również przedstawić odpowiednie dokumenty, które będą uwiarygodniał Twoją wersję wydarzeń.Ta dokumentacja może być niezbędna do oceny sytuacji finansowej i gospodarczej pożyczkobiorcy, oraz pozwoli ustalić plan dalszego działania w celu spłaty zadłużenia. Może też zdarzyć się tak, że przedstawiciel pożyczkodawcy będzie chciał spotkać się z Tobą osobiście, aby bezpośrednio w rozmowie zapoznać się z Twoimi wyjaśnieniami, i dowiedzieć się, jaki jest powód nie spłacenia raty pożyczki (lub jej całości) w terminie. Należy składać rzetelne wyjaśnienia, gdyż ich brak może spowodować wszczęcie procedury zmierzającej do wyegzekwowania należności, o czym dalej. Zazwyczaj taki proces prowadzi do odroczenia terminu spłacenia pożyczki, i rozłożenia jej na mniejsze, dogodniejsze do spłaty raty. Jeżeli będziesz korzystać z oferty firm, które zostały przedstawione w tym serwisie, możesz mieć pewność, że opisane wyżej kroki zostaną podjęte – są to podmioty prowadzące działalność od wielu lat, i zasłużenie obdarzone opinią rzetelnych i uczciwych pożyczkodawców.


Prawa pożyczkodawcy – wypowiedzenie umowy pożyczki
Może zdarzyć się tak, że pożyczkodawca, mimo przeanalizowania Twojej sytuacji finansowej, nie będzie w stanie znaleźć konstruktywnego rozwiązania Twoich problemów. Będzie mu wtedy przysługiwać prawo wypowiedzenia umowy w całości lub też w części. Po upływie okresu wypowiedzenia pożyczkobiorca – Ty – będziesz zobowiązany do niezwłocznego zwrotu wykorzystanej pożyczki, wraz z odsetkami za okres z niej korzystania, o ile w umowie nie zostało to uregulowane inaczej.Podsumowując – instytucja finansowa może wypowiedzieć konsumentowi umowę kredytu, ma to charakter jednostronny i jest uprawnieniem dla jednej ze stron umowy do jej rozwiązania przez złożenia odpowiedniego oświadczenia woli drugiej stronie umowy. Strony muszą warunki wypowiedzenia określić w umowie kredytu konsumenckiego, co wynika z art. 30 ust. 1 pkt 19 ustawy o kredycie konsumenckim.


Dalsze konsekwencje
Jeżeli mimo upłynięcia okresu wypowiedzenia dług nadal nie został w całości spłacony, pożyczkodawcy przysługuje prawo dochodzenia swej należności na drodze sądowej. Tego rodzaju sprawy procesowe są zazwyczaj w trybie nakazowym. Oznacza to, że jedna strona składa pozew o uznanie jej należności, a jeżeli złożona dokumentacja nie pozostawia wątpliwości co do praw wierzyciela, bez przeprowadzania rozprawy zapada wyrok orzekający na korzyść wierzyciela.Wyrok zostaje doręczony dłużnikowi. Jeżeli mimo uprawomocnienia się wyroku nie zostanie on przez dłużnika zrealizowany, wierzyciel może wszcząć procedurę windykacyjną. Może być ona prowadzona przez organy państwowe lub też przez prywatne firmy windykacyjne. Te zazwyczaj skupują całe pakiety długów po cenie odpowiadającej jakiemuś procentowi długu, aby później czerpać korzyść z odzyskiwania – teraz już swojej – wierzytelności.


Przedawnienie roszczenia instytucji finansowej o zapłatę należności
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim nie reguluje terminów przedawnienia roszczeń dla kredytów konsumenckich. Regulacji należy szukać w w przepisach Kodeksu cywilnego odnoszących się do poszczególnych rodzajów umów np. sprzedaży, pożyczki, kredytu bankowego. Zasadę zawiera art. 118 Kodeksu cywilnego. Instytucja finansowa udziela kredytów konsumenckich w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, a część roszczeń (np. o odsetki) ma charakter okresowy, więc termin przedawnienia będzie wynosił trzy lata.Terminy będą miały zastosowanie np. do umowy pożyczki, bo w przepisach jej dotyczących nie ma odmiennych regulacji. Nie zawsze upływ terminu decyduje o tym, że dojdzie do przedawnienia. Mogło bowiem dojść do przerwania biegu przedawnienia, gdy np. zalegając z płatnościami porozumiemy się z bankiem o rozłożenie ich na raty, albo zmianę terminu płatności. Nie kwestionujemy wtedy, że nasz dług istnieje, a wręcz uznajemy, że jesteśmy zadłużeni. Wtedy termin przedawnienia roszczenia zaczyna biec od początku. Tak samo będzie, gdy zgodzimy się na ustanowienie kolejnego zabezpieczenia naszych spłat, np. za pomocą danego bankowi weksla. Dotyczy to zarówno umó zawartych przed, jak i po 2011 roku.


Koszty finansowe opóźnienia
W przypadku braku spłaty pożyczki w określonym termin płatności (o ile termin płatności nie został przedłużony po dokonaniu odpowiedniej opłaty za przedłużenie pożyczki ) pożyczkobiorca może ponosić opłatę za nieterminową spłatę w ustalonym umową % wysokości kwoty pożyczki (zazwyczaj około 0,5 %) za każdy dzień opóźnienia oraz koszty czynności windykacyjnych. Suma tych kosztów nie powinna przekroczyć kapitału pożyczki.


Potencjalny wpływ na ocenę zdolności kredytowej
Opóźniona płatność wpływa na historię kredytową, a negatywna historia ogranicza swobodne funkcjonowanie na rynku konsumenckim i prowadzenie działalności gospodarczej. Utrudnia również korzystanie z usług finansowych, telekomunikacyjnych czy multimedialnych.

WINDYKACJA

Windykacja wierzytelności – definicje
Windykacja wierzytelności pieniężnych oznacza zespół działań zmierzających do odzyskania należności pieniężnych przysługujących wierzycielowi wobec osoby fizycznej, czyli dłużnika, który danej należności terminowo nie spłacił. Windykacja obejmuje zazwyczaj dwa etapy.Pierwszy to windykacja przed sądowa, na którą składa się gromadzenie informacji o dłużnikach; sporządzanie, wysyłanie i monitorowanie wezwań do zapłaty, ponagleń; prowadzenie korespondencji z dłużnikami w sprawie spłaty zadłużenia; przygotowywanie dla kancelarii prawnej kompletu materiałów w celu wyegzekwowania roszczeń na drodze sądowej.Drugi etap to windykacja sądowa, na którą składa się wystąpienie do sądu z powództwem o zapłatę przeciwko dłużnikowi; doprowadzenie do uzyskania prawomocnego tytułu wykonawczego (nakaz zapłaty, wyrok, ugoda); kierowanie wniosków do komornika i prowadzenie egzekucji komorniczej.


Windykacja w trybie indywidualnym
Windykacja przed sądowa może mieć kilka etapów. Poniżej wskazano przykładową ścieżkę, jednakże należy pamiętać, że wierzyciel może zrezygnować z praktycznie każdej z niżej wymienionych czynności i przejść od razu do windykacji sądowej. Te etapy to:

1. Rejestracja wierzytelności;
2. (po 1 dniu) Wysłanie wezwania do zapłaty;
3. (po 5 dniach) Telefon do dłużnika;
4. (po 14 dniach) Kolejny telefon do dłużnika;
5. Gdy telefon był skuteczny i dłużnik zadeklarował spłatę wierzytelności, w przeciągu 30 dni następuje kolejna czynność:
6. (po upływie 30 dni) kontrola spłaty, jeśli brak spłaty – telefon do dłużnika;
7. (brak spłaty po 30 dniach) telefon do dłużnika – bezskuteczny;
8. (po 1 dniu) Telefon do dłużnika – deklaracja spłaty w ciągu 3 dni;
9. (po 3 dniach brak spłaty) – Telefon do dłużnika – bezskuteczny;
10. (po 1 dniu) – Telefon do dłużnika – bezskuteczny, przejście do standardowej procedury, czyli:
11. (po 14 dniach) Wysłanie wezwania przed sądowego;
12. (po 14 dniach) Telefon do dłużnika;
13. (po 30 dniach) Przekazanie do kancelarii.

Windykacja przed sądowa
Inicjatywa wszczęcia procedury windykacyjnej spoczywa zawsze na firmie udzielającej chwilówki, który monitoruje na bieżąco terminowość spłat wierzytelności pieniężnych jej należnych. Każda firma ma inne procedury i należy się z nimi zapoznać przed podpisaniem umowy. Różnią się one konsekwencjami oraz stosowanymi terminami. Podane niżej są jedynie przykładowe. Zazwyczaj w przypadku stwierdzenia zwłoki w zapłacie wymagalnej wierzytelności wynikającej z umowy, prowadzący windykację sporządza i wysyła do dłużnika listem poleconym przed sądowe wezwanie do zapłaty, w którym zakreśla dłużnikowi kilku lub kilkunastodniowy termin do zapłaty pod rygorem skierowania sprawy na drogę sądową.Wezwanie do zapłaty winno wymieniać co najmniej dane i adres dłużnika zgodne z danymi pozyskanymi w czasie powstania zobowiązania; podstawę roszczeń (nr należności, data wystawienia, termin płatności); kwotę wymagalnych niezapłaconych należności.

Prowadzący windykację sprawdza, czy po upływie odpowiedniego terminu od wysłania wezwania do zapłaty, wierzytelność została uregulowana w całości lub w części lub czy dłużnik odpowiedział pisemnie na wezwanie zwracając się do wierzyciela o prolongatę terminu płatności albo kwestionując wierzytelność. Jeśli w wyznaczonym terminie zapłaty (wynikającym z wezwania do zapłaty lub z ewentualnej prolongaty) należność nie została przez dłużnika w ogóle uregulowana lub uregulowana tylko częściowo, prowadzący windykację, występuje z wnioskiem o podjęcie windykacji sądowej.We wniosku o podjęcie windykacji sądowej należy podać dokładne dane dłużnika oraz adres. Na prowadzącym windykację spoczywa obowiązek ustalenia aktualnych danych dłużnika.
Do wniosku o podjęcie windykacji sądowej prowadzący windykację dołącza wezwanie do zapłaty, które zostało skierowane do dłużnika; kompletną korespondencję z dłużnikiem dotyczącą sprawy; posiadane dokumenty dotyczące danych dłużnika; dowody zapłat częściowych.

Windykacja sądowa
Windykację sądową, na podstawie wniosku o podjęcie windykacji sądowej, wszczyna i prowadzi Kancelaria Prawna. Na podstawie kompletnego wniosku o podjęcie windykacji sądowej, radca prawny, bezzwłocznie sporządza i kieruje do właściwego sądu, pozew o zapłatę. Niezwłocznie po otrzymaniu z sądu prawomocnego sądowego tytułu wykonawczego (nakazu zapłaty, wyroku) radca prawny przesyła jego kopię wierzycielowi.


Egzekucja komornicza
Jeśli pomimo zasądzenia, należność nie została w ogóle uregulowana lub uregulowana tylko częściowo, prowadzący sprawę windykacyjną, po uprawomocnieniu się tytułu wykonawczego, występuje do Kancelarii Prawnej o podjęcie egzekucji komorniczej. Na podstawie Wniosku o podjęcie egzekucji komorniczej, radca prawny występuje do sądu o nadanie nakazowi zapłaty/wyrokowi klauzuli wykonalności (jeśli wcześniej tytuł wykonawczy nie był nią opatrzony) i po jej nadaniu przez sąd, niezwłocznie występuje z wnioskiem do właściwego miejscowo komornika o wszczęcie wobec dłużnika egzekucji. Windykator nadzoruje prawidłowość i terminowość dokonywanych przez komornika czynności.Skuteczna egzekucja może spowodować odzyskanie całej kwoty należności, wraz z odsetkami i kosztami prowadzenia windykacji. Wszelkie wydatki związane z prowadzeniem sprawy po podpisaniu umowy pokrywa najczęściej windykator – z wyjątkiem opłaty sądowej oraz zaliczki komorniczej. Opłaty są bardzo różne i zależą od konkretnej oferty, z którą należy dokładnie się zapoznać. Firma windykacyjna za swoje usługi może zażądać np. 10% – 30% odzyskanej kwoty. Sądowa procedura windykacyjna trwa najczęściej około 2 lat. Jeśli egzekucja komornicza okaże się bezskuteczna, radca prawny / windykator przekazuje wierzycielowi postanowienie komornika o jej umorzeniu w celu uznania wierzytelności za nieściągalną. Bezskuteczna egzekucja komornicza może być ponawiana, jeśli w myśl przepisów Kodeksu cywilnego, tytuł wykonawczy nie uległ przedawnieniu a wierzyciel powziął wiadomość o zmianie sytuacji majątkowej dłużnika rokującej odzyskanie wierzytelności.

ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA

Zdolność kredytowa – definicja
Według ustawy prawo bankowe przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Oczywiście w przypadku szybkich pożyczek zwanych chwilówkami (ale także dotyczy to kredytów), jako „odsetki” należy rozumieć całkowity koszt pożyczki, łącznie ze wskazanymi w umowie prowizjami, ubezpieczeniami i wszelkimi kosztami, jakie pożyczkodawca ustalił. Dlatego ważne jest poznanie kwoty określanej popularnie jako suma „do spłaty”, która winna stanowić pełen koszt chwilówki.Według Wikipedii jest to zdolność osoby prywatnej do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminie ustalonym między kredytodawcą (bankiem) a kredytobiorcą. Bank przed zawarciem umowy kredytowej sprawdza zdolność kredytową podmiotu gospodarczego m.in. przez badanie terminowości rozliczeń z dostawcami i odbiorcami. Posiadanie zdolności kredytowej jest warunkiem uzyskania kredytu. A badaniu zdolności kredytowej służy analiza kredytowa. Oczywiście cała definicja odnosi się również do firm – instytucji finansowych udzielających pożyczek / chwilówek.


Analiza kredytowa
Analiza kredytowa służy zbadaniu zdolności kredytowej kredytobiorcy. Są jej 3 podstawowe rodzaje:Analiza ilościowa – polega na ustaleniu wysokości i stabilności uzyskiwanych przez daną osobę dochodów, które zapewniają spłate zaciągniętej pożyczki wraz z jej kosztami w ustalonym przez pożyczkodawcę terminie. Niezbędne do analizy są dokumenty przedstawiane przez pożyczkobiorcę, obrazujące sytuację finansową.Analiza jakościowa – dokonywaną na podstawie cech jakościowych pożyczkobiorcy. Cechy te mają istotny wpływ na skłonność klienta do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. Obejmuje ona ocenę cech osobowych klienta (wiek, stan cywilny, liczba osób będących na jego utrzymaniu, status mieszkaniowy i majątkowy, wykształcenie, staż pracy, forma zatrudnienia, wykonywany zawód, zajmowane stanowisko, itp.), a także historia współpracy klienta z pożyczkodawcą, wymagająca ustalenia, m.in. czasu związania klienta z firmą finansową, kształtowania się jego historii pożyczania, a także sprawdzenia terminowości spłat zaciągniętych wcześniej zobowiązań. Analiza ta obejmuje również ocenę ryzyka wynikającego z transakcji pożyczki, na który wpływ mają: jej kwota, długość okresu pożyczki oraz jakość proponowanych zabezpieczeń – jeżeli są wymagane.Analiza punktowa – polega na punktowej ocenie cech jakościowych i ilościowych pożyczkobiorcy. Firma finansowa ocenia najistotniejsze dla siebie cechy, które mają istotny wpływ na analizę zdolności kredytowej. Ujmuje się np. wiek, płeć, stan rodzinny, sytuację majątkową, wykształcenie, zatrudnienie, wykonywany zawód, osiągane dochody, itp. Poszczególnym cechom przypisuje się określoną liczbę punktów (przykładowo 8 punktów za wysokie dochody, 5 punktów za dochody średnie, 2 punkty za zadowalające, 0 za niskie).


Konsekwencje niespłacenia pożyczki – wpływ na zdolność kredytową
Firmy finansowe lojalnie ostrzegają przed niespłacaniem pożyczek. Oczywiście podstawową konsekwencją będzie ściąganie długu według procedur windykacyjnych, ale mogą być także inne. Np. Vivus wyjaśnia, że w przypadku braku łatności mogą zostać np. naliczone dodatkowe opłaty za koszt wysłanych wezwań do zapłaty, odsetki za zwłokę w wysokości czterokrotnej wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, oraz podjęte zostaną działania windykacyjne przez Pożyczkodawcę lub zlecenie tych działań osobom trzecim.W Net Credit twierdzą, że za pomocą wszelkich możliwych środków będą podejmować próby skontaktowania się z pożyczkobiorcą, aby poinformować go o zaleganiu w spłacie pożyczki i ostrzec o możliwych konsekwencjach. A mogą przekazać osobom trzecim prawo do egzekucji opłaty, której koszty pokrywa pożyczkodawca. VIA SMS ostrzega, że będzie naliczał opłaty dodatkowe od 1’szego dnia zaległości, przekaże sprawę na postępowanie przedsądowe, czyli wyśle wezwanie do zapłaty, potem przekaże sprawę na postępowanie sądowe, którego wynikiem będzie nakaz zapłaty, a na koniec – egzekucja komornicza.Należy również pamiętać, że będąc dłużnikiem (w wyniku niespłacenia pożyczki) możemy zostać wpisani do wszystkich istniejących rejestrów dłużników, co skutecznie uniemożliwi nam otrzymanie kolejnej pomocy finansowej, na dobrą sprawę od jakiejkolwiek firmy udzielającej chwilówek, bo każda z nich z takich rejestrów korzysta. A nie musi być to tylko słynny BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej – takich rejestrów jest coraz więcej.


Niespłacona pożyczka – czego się spodziewać?
Na początek firma finansowa wypowie umowę pożyczki, z zachowaniem okresu wypowiedzenia ustalonego w umowie. Po jego upływie wystawiany jest bankowy tytuł egzekucyjny, którego klauzulę wykonalności (umożliwiającą jego egzekwowanie) potwierdzi i nada sąd. Instytucja finansowa rozpocznie proces odzyskiwania swej należności. Konsekwencje mogą oznaczać na początek zajęcie rachunku bankowego lub wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty lub jakiegokolwiek osiąganego dochodu.Windykacja może objąć również zajęcie lub zlicytowanie przedmiotów należących do dłużnika, np. samochodu, mebli czy czegokolwiek, co ma jakąś wartość – ostatnio „modne” robi się zajmowanie telefonów komórkowych. Konsekwencją niespłacenia chwilówki jest także wpisanie dłużnika do Krajowego Rejestru Dłużników, co uniemożliwi mu w przyszłości zaciągnięcie kolejnej pożyczki. Oczywiście można domagać się usunięcia takiego wpisu, ale dopiero po uregulowaniu długu, czyli zwróceniu go w całości, łącznie ze wszystkimi jego kosztami.


Ponaglenia
Problemy wynikające z nieterminowej spłaty pożyczki mogą mieć nie tylko Ci, którzy tego świadomie unikają lub mają problemy finansowe – może to dotknąć także osób, które o spłacie po prostu zapomniały. Wystarczy, że spóźnimy się ze spłaceniem pożyczki o 1 dzień, a już wysyłają nam ponaglenia. Są one o tyle nieprzyjemne, że zawsze są płatne. I tak za np. za telefon z przypomnieniem o terminie spłaty można zapłacić do kilkunastu złotych, za list – do 50zł, a za odwiedziny pracownika instytucji finansowej (co razcej rzadkie) – nawet ponad 100zł. A że ponaglenia mogą mieć miejsce nawet kilka razy w tygodniu, ich koszt może przewyższyć wysokość wziętej chwilówki! Ponadto każdy dzień zwłoki ze spłaceniem pożyczki skutkuje naliczaniem karnych odsetek.


Egzekucja: komornik lub windykator
Niespłaconą chwilówką może zająć się sądowy komornik. Egzekucję prowadzi się poprzez „wejście” na pensję, zajęcie oszczędności czy sprzedaż wartościowych rzeczy, należących do dłużnika. Znaczna część kwoty, którą odzyska komornik, trafia na jego konto, a tylko reszta do pożyczkodawcy – w efekcie dług jest większy, niż pierwotnie wynosił. Jeżeli sprawę poprowadzi firma windykacyjna, to będą robić wszysto, żeby nakłonić do spłacenia choćby części zadłużenia – poprzez listy, telefony oraz bezpośrednie wizyty. Może to trwać miesiącami, ale jeśli nie nawiążesz z nimi współpracy, wszystko skończy się sądem i egzekucją komorniczą.


Konsekwencje finansowe niespłaconej pożyczki
Podsumowując – niespłacona pożyczka to zawsze wyższe opłaty i doliczone karne odsetki, w wysokości maksymalnej dopuszczalnej przez polskie prawo, czyli ponad 20 %. Od tej reguły nie ma wyjątków. Poza tym – wszystko to, co opisano wyżej. Więc przed wzięcem chwilówki dobrze zastanów się, czy na pewno jest Ci ona niezbędna, oraz, czy wiesz, z czego i kiedy ją będziesz mógł na pewno spłacić. Jeżeli tego nie zrobisz w terminie, możesz wpaść w pętlę zadłużenia, z której uwolnienie się będzie niesamowicie trudne. Niby „oczywista oczywistość”, a nie do wszystkich dociera…
Znajdź najlepszą pożyczkę w Pożyczki Ranking: Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.


 

Reprezentacyjny przykład standardowej pożyczki: Jednorazowa opłata rejestracyjna wynosi 0,01 PLN. Reprezentatywny przykład: całkowita kwota pożyczki 1000 PLN; czas obowiązywania umowy 61 dni; oprocentowanie 0%; opłata przygotowawcza 0%; prowizja 271,00 PLN; odsetki 8,20 PLN całkowita kwota do zapłaty 1279,21 PLN; RRSO 1900,44%

Opóźnienie w spłacie.

Odsetki za nieterminową płatność pożyczki naliczane są w wysokości dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie określonych w art. 481 § 2(1) Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. W przypadku zmiany, będącej wynikiem zmiany w wysokości odsetek, o których mowa w art. 481 Kodeksu cywilnego, Pożyczkodawca za pośrednictwem Creamfinance poinformuje Pożyczkobiorcę o tej zmianie niezwłocznie po jej nastąpieniu. W szczególności Pożyczkodawca wezwie Pożyczkobiorcę do zapłaty telefonicznie lub wysyłając SMS, e-mail lub pisemne wezwanie do zapłaty. Koszty związane z nieterminową spłątą ujęte są w Umowie Ramowej Pożyczkodawcy zawieranej za pośrednictwem extraportfel.pl. Kosztami dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca. W przypadku łącznego spełnienia przesłanek określonych w artykule 14 lub 16 bądź 17 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530) Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej, co może mieć wpływ na zdolność kredytową Pożyczkobiorcy. Przekazanie danych Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej jest dokonywane na podstawie pisemnej umowy o udostępnianie informacji gospodarczych zawartej przez Pożyczkodawcę z Biurem Informacji Gospodarczej oraz w oparciu o przepisy rozdziału 3 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Klient ma prawo skorzystania z oferty refinansowania z Pożyczkobiorców współpracujących. Refinansowanie pożyczki odbywa się po dokonaniu opłaty za refinansowanie , której wysokość zależy od kwoty pożyczki podlegającej refinansowaniu oraz terminu refinansowania.

Konsekwencje w przypadku braku w płatności lub opóźnień.
Sytuacja finansowa pożyczkobiorcy może się zmienić, że nie będzie on w stanie spłacić rat pożyczki w wyznaczonym terminie. Większość firm oferuje swoim Klientom możliwość przedłużenia spłaty pożyczki. Klienci powinni skorzystać z takiej opcji, aby uniknąć konsekwencji z tytułu przekroczenia terminu spłaty pożyczki.
Większość instytucji udzielających pożyczek w przypadku braku spłaty w określonym terminie płatności naliczy Pożyczkobiorcy opłatę karną, której wysokość zostanie ustalona w umowie, może także dodatkowo doliczyć koszty czynności windykacyjnych.
Ponadto niespłacenie należności będzie rzutować na zdolność kredytową i daje możliwość umieszczenia negatywnego wpisu w biurach informacji kredytowych, co może skutkować brakiem możliwości uzyskania kredytu lub pożyczki w przyszłości.

Zgodność z krajowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi pożyczek.
Pożyczkobiorca w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia, w którym otrzymał postanowienia umowy kredytowej, może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy kredytowej na podstawie pisemnego powiadomienia kredytodawcy. Pożyczkobiorca ma prawo do pełnej spłaty pożyczki przed terminem po opłaceniu odsetek za faktyczny czas korzystania z pożyczki i prowizji za jej udzielenie.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów
Podmiotem uprawnionym, właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami wynikających z zwartej umowy jest Rzecznik Finansowy. Szczegółowe informacje dotyczące ww. postępowania, jak również kontakt do Rzecznika Finansowego, znajdują się na stronie internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym: www.rf.gov.pl.

W celu rozwiązania sporu konsument może także skorzystać z platformy ODR, dostępnej pod adresem elektronicznym https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Autor:
AdamD 2016-12-20 15:12

Wśród parabanków, czyli instytucji finansowych, które spełniają funkcje podobne do tradycyjnych banków, choć działają na nieco innych zasadach - wiele jest takich, które udzielają pierwszej pożyczki. Co to oznacza? Że klient nie musi ponosić żadnych dodatkowych opłat z nią związanych, na przykład płacić za przygotowanie dokumentów, czy za prowizje. W dodatku chwilówki oprocentowane są sumą 0% - co wskazuje, że kredytobiorca musi zapłacić dokładnie tyle, ile pożyczył. Parabank nie pobiera dodatkowej opłaty za udzielenie pożyczki na określiny czas. Jeśli pożyczymy 300 złotych, to oddajemy również tyle. I ani złotówki więcej! Dodatkowe opłaty pobierane są wyłącznie wówczas, gdy kredyt nie został spłacony w terminie. Poniżej lista parabanków, w których można ubiegać się o pożyczki, wraz z dodatkowymi informacjami na ich temat i danymi kontaktowymi do konkretnych instytucji finansowych.

 


Autor: AdamD
data: 2014-11-10 23:36:13