Wśród parabanków, czyli instytucji finansowych, które spełniają funkcje podobne do tradycyjnych banków, choć działają na nieco innych zasadach - wiele jest takich, które udzielają pierwszej pożyczki. Co to oznacza? Że klient nie musi ponosić żadnych dodatkowych opłat z nią związanych, na przykład płacić za przygotowanie dokumentów, czy za prowizje. W dodatku chwilówki oprocentowane są sumą 0% - co wskazuje, że kredytobiorca musi zapłacić dokładnie tyle, ile pożyczył. Parabank nie pobiera dodatkowej opłaty za udzielenie pożyczki na określiny czas. Jeśli pożyczymy 300 złotych, to oddajemy również tyle. I ani złotówki więcej! Dodatkowe opłaty pobierane są wyłącznie wówczas, gdy kredyt nie został spłacony w terminie. Poniżej lista parabanków, w których można ubiegać się o pożyczki, wraz z dodatkowymi informacjami na ich temat i danymi kontaktowymi do konkretnych instytucji finansowych.

 


Autor: AdamD
data: 2014-11-10 23:36:13
karty kredytoweKarty kredytowe nie stanowią oferty samej w sobie, lecz różnią się będąc elementem konkurencji międzybankowej. Wydawane są na różny okres (od 51 do 58 dni), jeśli zostanie w nim spłacony debet, nie zostaną państwu naliczone odsetki. Inne są także limity dostępnego kredytu. Co jednak jest najważniejsze dla klientów to opłaty, które są pobierane przy wydawaniu takiej karty. W celu umożliwienia przekrojowego zapoznania się z ofertami banków w tym zakresie, stworzyliśmy na naszej stronie internetowej czytelny ranking kart kredytowych zawierający takie informacje jak oprocentowanie, okres bezodsetkowy czy opłatę za wydanie. Zapoznając się z owym rankingiem, mogą państwo uzyskać wszystkie informacje bez zagłębiania się w dokumenty poszczególnych banków. Jeśli dana opcja szczególnie przypadnie państwu do gustu, istnieje możliwość umówienia się na spotkanie w sprawie karty bezpośrednio na naszej stronie. Wybrane przez nas najlepsze oferty:

Odpowiedzialne pożyczanie - Parabanki

Nie istnieje definicja pojęcia „parabank”. Potocznie określa się tak instytucje, które świadczą usługi podobne do usług świadczonych przez banki. Dostępność usług tych firm jest znaczna, choć w większości wypadków ma charakter lokalny. Oferty parabanków zachęcają brakiem skomplikowanych procedur i wysokich wymagań dotyczących zdolności kredytowej przy zawieraniu umów. Zwykle jednak wiążą się z bardzo wysokimi kosztami, które mogą wielokrotnie przewyższać koszty pożyczek i kredytów udzielanych przez banki. W odróżnieniu od parabanku bank to instytucja, której działalność jest szczegółowo regulowana w ustawie prawo bankowe. Instytucje bankowe podlegają ścisłemu nadzorowi. Środki finansowe lokowane przez konsumentów w bankach są zabezpieczone poprzez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który w przypadku niewypłacalności banku zwraca konsumentom ich pieniądze do kwoty 100 tys. euro. Parabanki nie są uprawnione do gromadzenia środków pieniężnych i obciążania ich ryzykiem, gdyż są to czynności bankowe, na których wykonywanie podmiot powinien uzyskać zezwolenie od KNF. Niektóre parabanki oferują różnego rodzaju ubezpieczenia, bądź zakładają pozabankowe fundusze gwarancyjne. Należy jednak pamiętać, że opiewają one na zbyt niskie kwoty, aby konsumenci w przypadku niewypłacalności takiej instytucji otrzymali zwrot swoich środków.
Parabanki nie podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. UOKiK bada praktyki parabanków pod względem naruszenia ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz sprawdza, czy oferowane przez tych przedsiębiorców wzorce umowne nie zawierają klauzul abuzywnych. Takie przypadki należy zgłaszać UOKiK.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją zarządzającą systemem gwarantowania depozytów w Polsce, powołaną ustawą, która określa zasady gwarantowania depozytów przez tę instytucję. Chwilówki nie są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. BFG nie zajmuje się ochroną środków powierzonych konsumentowi w formie pożyczki.

Biorę pożyczkę – na co zwrócić uwagę

Przy zawieraniu umowy pożyczki należy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, czy:
– podmiot, z którym zawiera się umowę jest osobą fizyczną, czy też osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub osobą prawną. Jeżeli stroną jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, konsument nie będzie objęty ochroną wynikającą z ustawy o kredycie konsumenckim.
– umowa przewiduje zapłatę wynagrodzenia za udzielenie pożyczki przed wypłatą środków finansowych – czasami parabanki pobierają od konsumenta wynagrodzenie za cały okres kredytowania lub opłaty przygotowawcze, po czym nie dochodzi do wypłaty pożyczki.
– umowa przewiduje zabezpieczenia kredytu, które konsument jest w stanie spełnić. Niejednokrotnie konsument zobowiązany jest ustanowić wysokie zabezpieczenie pożyczki np. w wysokości 200% wartości pożyczki, a następnie nie jest w stanie spełnić tego wymogu, w związku z czym kredytodawca nie wypłaca mu środków finansowych, zachowując sobie przy tym wynagrodzenie za cały okres kredytowania, które uiścił już konsument. Dodatkowo, informacja o rodzaju zabezpieczenia kredytu może być niejednoznaczna, dlatego też konsument ma wątpliwości czy dany rodzaj zabezpieczenia będzie od niego wymagany.
– Umowa przewiduje inne wysokie opłaty np. za wizyty przedstawiciela firmy w domu.
– umowa zawiera wszystkie informacje o kosztach pożyczki.

Czytajmy umowę !

Konsument zawsze powinien czytać umowę, która zamierza podpisać. Nadto poprosić o wyjaśnienia pracownika instytucji udzielającej kredytu w przypadku, gdy nie rozumie któregokolwiek postanowienia umowy. Może również zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną w przypadku wątpliwości co do treści umowy kredytu do powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów lub pozarządowej organizacji konsumenckiej — Federacji Konsumentów lub Stowarzyszenia Konsumentów Polskich. Jeżeli pożyczkodawca odmawia wydania wzorca umowy (przed jego podpisaniem) celem jego analizy — należy rozważyć, czy z takim przedsiębiorą warto zawierać umowę.

Bank nie dał, dlaczego da parabank ?

Banki stosują restrykcyjne metody badania zdolności kredytowej. Mają obowiązek weryfikowania historii kredytowej konsumenta w Biurze Informacji Kredytowej. Instytucje parabankowe co do zasady stosują scoring czyli punktową ocenę konsumenta (biorąc pod uwagę jego wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie etc.) lub sprawdzają konsumenta w biurze informacji gospodarczej, gdzie gromadzone są informacje o tym czy terminowo reguluje on swoje bieżące rachunki np. za energię, telefon etc. Zaciągnięcie kredytu w parabanku może spowodować nadmierne zadłużenie konsumenta. Należy pamiętać, że instytucje parabankowe udzielają często droższych pożyczek.

Kredyt 0 %

Nie zawsze kredyt 0%” oznacza kredyt bez kosztów. Należy zawrócić uwagę po pierwsze na to, czy oprocentowanie kredytu rzeczywiście wynosi 0% oraz czy konsument nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów np. z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia kredytu. Tylko wówczas kredyt będzie faktycznie bezkosztowy.

Opłata przygotowawcza – nielegalna

Istnieją nieuczciwi przedsiębiorcy, których źródłem dochodu nie są należności z tytułu udzielonych pożyczek a jedynie wpłacane przez niedoszłych kredytobiorców opłaty przygotowawcze. Po takiej opłacie przedsiębiorca odmawia udzielenia pożyczki uzasadniając to brakiem zdolności kredytowej lub nieprzedstawieniem odpowiednich zabezpieczeń. Tego typu przedsiębiorcy kierują swoją ofertę do osób, którym profesjonalne instytucje finansowe odmawiają udzielenia pożyczki. Działalność taka jest bezprawna.

Obowiązki informacyjne

Ustawa o kredycie konsumenckim przewiduje, jakie ma uprawnienia konsument, gdy kredytodawca nie dopełni wobec niego obowiązków informacyjnych związanych z podpisaniem umowy kredytowej. Ustawa formułuje wobec treści i formy umowy ważne wymogi. Umowa winna być zawarta na piśmie. Należy w umowie obowiązkowo umieścić:
– imię, nazwisko i adres konsumenta oraz imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy i pośrednika kredytowego;
– rodzaj kredytu;
– czas obowiązywania umowy;
– całkowitą kwotę kredytu;
– terminy i sposób wypłaty kredytu;
– stopę oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany z podaniem indeksu lub stopy referencyjnej;
– rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oraz całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta ustaloną w dniu zawarcia umowy (wraz z podaniem wszystkich założeń przyjętych do jej obliczenia);
– zasady i terminy spłaty kredytu (m.in. kolejności zaliczania rat kredytu konsumenckiego na poczet należności kredytodawcy, możliwości otrzymania bezpłatnego harmonogramu informację o innych kosztach, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową (m.in. opłatach, prowizjach, marżach oraz kosztach usług dodatkowych, jeżeli są znane kredytodawcy, oraz warunki na jakich koszty te mogą ulec zmianie);
– roczną stopę oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunki jej zmiany oraz ewentualne inne opłaty z tytułu zaległości w spłacie kredytu; – sposób zabezpieczenia i ubezpieczenia spłaty kredytu, jeżeli umowa je przewiduje;
– termin, sposób i skutki odstąpienia konsumenta od umowy;
– prawo konsumenta do spłaty kredytu przed terminem;
– informację o prawie kredytodawcy do zastrzeżenia w umowie prowizji za dokonanie spłaty kredytu przed terminem i zasady ustalenia wysokości tej prowizji.

Sankcja kredytu darmowego

Brak wymienionych wyżej zapisów powoduje, że konsument może skorzystać z tzw. sankcji kredytu darmowego. Polega to na tym, że konsument – po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia – zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie. Zwrot kredytu nie zawsze jest natychmiastowy. Jeżeli umowa nie przewiduje terminu spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w terminie pięciu lat – w przypadku kredytów konsumenckich do wysokości 80.000 zł. Na spłatę kredytów powyżej 80.000 zł konsument ma 10 lat.

Autor: AdamD
data: 2014-11-10 23:38:02

pożyczka na święta

Chwilówka  pozabankowa lub pożyczka tuż przed świętami, mogą kusić szczególnie tych, którzy w trakcie całego roku mają problemy ze spięciem domowego budżetu. Jeśli już wiesz, że nie wystarczy Ci pieniędzy na kupno prezentów, nie bierz pierwszej lepszej pożyczki, która z pozoru ma być Twoim wsparciem w czasie przedświątecznych zakupów. Co warto wybrać? Sprawdziliśmy warunki pożyczki jakie oferują pożyczkodawcy.

Aktualnie polski konsument może wybierać spośród ofert kilkudziesięciu różnych firm pożyczkowych, jakie działają na naszym rynku. Dostępne szybkie pożyczki różnią się między sobą pod względem chociażby takich parametrów, jak wysokość oprocentowania, maksymalna wysokość pożyczki czy długość okresu spłaty.

 


Dzięki internetowej porównywarce pożyczek możemy siedząc przed komputerem dokonać porównania wszystkich dostępnych na polskim rynku produktów. Jeżeli więc na przykład najważniejszym parametrem szybkiej pożyczki jest dla nas jak najwyższa kwota, jaką można pożyczyć, narzędzie do porównywania pożyczek pokaże nam na przykład ofertę firm wonga.pl, gdzie maksymalna wysokość pożyczki wynosi aż 10 tysięcy złotych. Najdłuższy okres spłaty? Tutaj naszą uwagę zapewne zwróci oferta firmy exprespożyczka.pl z okresem spłaty wynoszącym aż 120 dni. Co ważne, wyszukiwarka pokaże nam także dodatkowe, niemniej istotne informacje, jak na przykład to, czy dana firma oferuje darmowe chwilówki, czy też nie.

Nowoczesne firmy pożyczkowe oferują szybkie krótkoterminowe chwilówki dostępne na www.szybka.pozyczkabez.pl jak również inne rozwiązania, jak na przykład pożyczki ratalne, o które wnioskować możemy www.na-raty.pozyczkabez.pl. Już z tego krótkiego opisu doskonale widać że rodzimy sektor pożyczkowy to obecnie obszar naprawdę obszerny i bogaty w różnego rodzaju rozwiązania.

Niestety, wzorce zachowania klientów bardzo często nie ewoluują razem z rozwojem sektora. Może to być przyczyną poważnych błędów, jak chociażby wybór produktu, który wcale nie jest dobrze dopasowany do naszych potrzeb i wymagań. Czasy, w których można było zaciągnąć szybką pożyczkę przed Świętami, sugerując się na przykład reklamą telewizyjną danej firmy pożyczkowej, już dawno minęły. Aktualnie na naszym nie działają już bowiem 3 lub 4 podmioty świadczące usługi w zakresie pożyczek. Tych podmiotów jest o wiele wiecej a ich oferty wykazują znaczne różnice pomiędzy sobą. Jak więc wybrać odpowiednią dla siebie pożyczkę pozabankową w roku 2017? Wystarczy skorzystać z dobrej, przemyślanie skonstruowanej porównywarki pożyczek.

Z porównywarki można skorzystać rzecz jasna również w celu porównania poszczególnych parametrów dostępnych na polskim rynku pożyczek ratalnych. W przypadku, gdy liczy się dla nas jak najwyższa kwota pożyczki, zapewne zwrócimy uwagę na ofertę firmy mago.pl, gdzie owa kwota wynosi równo 45 tysięcy złotych. Oczywiście, z porównywarki możemy korzystać również w bardziej zaawansowany sposób, na przykład filtrując pożyczki pod kątem wzajemnej relacji wysokości możliwej do pożyczenia kwoty względem długości okresu trwania pożyczki, lub oprocentowania względem wysokości pożyczki, i tak dalej. W ten sposób, po zaledwie paru minutach powinniśmy otrzymać krótką listę tych pożyczek, które w największym stopniu spełniaja nasze kryteria.

Zarobkowe Programy Partnerskie, które polecam osobiście. Dołącz już dziś do najlepszych sieci afiliacyjnych i zarabiaj z nami:
  • LeadStar
  • FireBird
  • EbrokerPartner
  • LeadGid
  • Solution4ad
  • Masz trochę wolnego czasu, konta na social media a może własną stronę internetową? To wystarczy by na początek dorobić kilkaset złotych miesięcznie.


    Autor: AdamD
    data: 2015-04-26 12:35:20