wtorek, 11 listopad 2014 10:51 Napisał
Oceń ten artykuł
(14 głosów)

alfaPotrzebujesz pieniędzy na teraz?
Weź chwilówkę w AlfaKredyt!
U nas dycyzję
masz w 15 minut...więcej


Oprocentowanie: 9
 %
RRSO 479,48 %
1-a pożyczka: płatna 2000 zł na 30 dni
Możliwe okresy kredytowania: 30 dni
Kwota pożyczki: od 100 zł do 5000 zł
Przeczytaj opinie klientów o produkcie
Porównaj koszty pożyczki

wniosekA

złóż wniosek w AlfaKredyt
 Instytucja finansowa:  Alfa Kredyt
 Oprocentowanie:  9 %
 1-a pożyczka:  płatna do 2000 zł na 30 dni
kolejna pożyczka:  płatna
 Okres pożyczki:  30 dni
 Kwota pożyczki:  100 - 5000 zł
 RRSO:  do 479,48  %
 Czas weryfikacji:  60  minut
 Opłata rejestracyjna:  0,01PLN
 Max. kwota pierwszej pożyczki:  2000 PLN
 Przedłużenie: -
 Wiek pożyczkobiorcy:  min. 21 - 65 lat
 Adres i kontakt: AlfaKredyt Sp. z o.o.
ul. Żurawia 6/12, lok. 766
00-503 Warszawa
Tel: +48 876 181 062
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 Godziny pracy: Pon.- Pt. 8.00-22.00
Sob. 09.00-20.00
 Wybieram: wniosekA
Przykładowa pożyczka na 30 dni: 2000,00 zł
Prowizja: 309,80 zł

RRSO: 476,71 %
Kwota do spłaty: 2 309,80 zł

Pamiętaj, że przedłużenie pożyczki nie odbywa się automatycznie.

Działamy na podstawie przepisów prawa polskiego określonych w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim.

Maksymalna Kwota pożyczki wynosi 5000 zł.

Uzyskanie pożyczki możliwe jest po dokonaniu rejestracji. Opłata rejestracyjna wynosi 0,01 zł (słownie: jeden grosz) pobierana jednorazowo.

Jeżeli Pożyczkobiorca nie spłaci Kwoty pożyczki w Terminie spłaty określonym w Umowie, Pożyczkodawca nalicza Pożyczkobiorcy Odsetki za okres od dnia następującego po wyznaczonym Umową Terminie spłaty do dnia rzeczywistej ostatecznej spłaty Kwoty kredytu. Stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego równa jest wysokości Odsetek Ustawowych i wynosi 8% w stosunku rocznym W przypadku podwyższenia stopy Odsetek Maksymalnych w czasie obowiązywania Umowy w ten sposób, że będą one wyższe niż Odsetki Ustawowe, Pożyczkodawca będzie uprawniony do naliczania Odsetek za Opóźnienie według tej wyższej stopy tj. w wysokości Odsetek Maksymalnych. W przypadku, gdy zobowiązanie Pożyczkobiorcy nie zostanie przez niego uregulowane w Terminie spłaty, Pożyczkodawca wzywa Pożyczkobiorcę do uregulowania Całkowitej kwoty do zapłaty. Wezwania do zapłaty dokonywane będą w formie monitów przesyłanych Pożyczkobiorcy od 01-03-2016.
Pierwsze wezwanie do zapłaty (MONIT I) wysłane nie wcześniej niż 7 dni po upływie Terminu Spłaty, bądź wysłane nie wcześniej niż 7 dni po upływie Przedłużonego Okresu Spłaty Pożyczki.
Drugie wezwanie do zapłaty (MONIT II) wysłane nie wcześniej niż 14 dni po upływie Terminu Spłaty, bądź wysłane nie wcześniej niż 14 dni po upływie Przedłużonego Okresu Spłaty Pożyczki.
Trzecie wezwanie do zapłaty (MONIT III) wysłane nie wcześniej niż 24 dni po upływie Terminu Spłaty, bądź wysłane nie wcześniej niż 24 dni po upływie Przedłużonego Okresu Spłaty Pożyczki.
Przedsądowe wezwanie do zapłaty (MONIT IV) wysłane nie wcześniej niż 34 dni po upływie Terminu Spłaty, bądź wysłane nie wcześniej niż 34 dni po upływie Przedłużonego Okresu Spłaty Pożyczki.
Pożyczkobiorca może złożyć wniosek o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, gdy ich przetwarzanie stanie się zbędne do realizacji umowy.
W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo do podjęcia działań mających na celu odzyskanie swojej wierzytelności, w tym w szczególności przekazania tej wierzytelności do obsługi przez zewnętrzny podmiot. Pożyczkodawca oraz podmiot zewnętrzny dochodząc zwrotu Całkowitej kwoty do zapłaty (Kwoty pożyczki oraz należnych odsetek i innych kosztów przewidzianych Umową) może wystąpić na drogę postępowania sądowego. Kosztami dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca. W przypadku przelewu wierzytelności z tytułu Umowy przez Pożyczkodawcę na zewnętrzny podmiot, Pożyczkodawca niezwłocznie zawiadomi o tym Pożyczkobiorcę. Po spełnieniu przesłanek określonych przepisami prawa, Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej, co może mieć wpływ na zdolność kredytową Pożyczkobiorcy. Przekazanie danych Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej jest dokonywane na podstawie pisemnej umowy o udostępnianie informacji gospodarczych zawartej przez Pożyczkodawcę z Biurem Informacji Gospodarczej oraz w oparciu o przepisy rozdziału 3 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Wszystkie wyrazy pisane wielką literą lub pojęcia zaczynające się z wielkiej litery, mają znaczenie nadane im w § 13 Regulaminu udzielania pożyczek przez Alfakredyt sp. z o.o.


Autor: AdamD
data: 2014-11-11 10:51:17

Czytany 1170 razy

Oferty promocyjne

Ranking Chwilówek

Ranking Ratalnych

Warunki uzyskania pożyczek

siepomaga 200 50wośp wirtulane serduszko
avia kamionki
Niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964, poz. 16, nr 93 z póź. zm.), mają one jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w innych celach. Wiążące warunki udzielenia kredytu zostaną przedstawione przez właściwą instytucję finansową oraz Bank w trakcie zawierania umowy.W przypadku braku możliwości spłaty pożyczki w przewidzianym terminie, niektóre firmy pożyczkowe oferują możliwość przedłużenia terminu spłaty pożyczki o kolejne 5,7,14,15 bądź 30 dni. Wystarczy wpłacić prowizję zgodnie z tabelą opłat danej firmy pożyczkowej.

Uwaga:
Administrator strony informuje, że nie udziela pożyczek a jedynie umożliwia składanie wniosków online po wybraniu odpowiedniej instytucji. Nie gromadzimy żadnych Państwa danych. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z zawarcia umów pożyczek z instytucjami których oferta jest prezentowana na stronie.

Protected by Copyscape

Śledź nas na:

twitter logo
pinerest logo
youtube logo
instagram logo
linkedin logo

Tumblr logo

Obowiązki informacyjne

Ustawa o kredycie konsumenckim przewiduje, jakie ma uprawnienia konsument, gdy kredytodawca nie dopełni wobec niego obowiązków informacyjnych związanych z podpisaniem umowy kredytowej. Ustawa formułuje wobec treści i formy umowy ważne wymogi. Umowa winna być zawarta na piśmie. Należy w umowie obowiązkowo umieścić:
- imię, nazwisko i adres konsumenta oraz imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy i pośrednika kredytowego;
- rodzaj kredytu;
- czas obowiązywania umowy;
- całkowitą kwotę kredytu;
- terminy i sposób wypłaty kredytu;
- stopę oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany z podaniem indeksu lub stopy referencyjnej;
- rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oraz całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta ustaloną w dniu zawarcia umowy (wraz z podaniem wszystkich założeń przyjętych do jej obliczenia);
- zasady i terminy spłaty kredytu (m.in. kolejności zaliczania rat kredytu konsumenckiego na poczet należności kredytodawcy, możliwości otrzymania bezpłatnego harmonogramu informację o innych kosztach, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową (m.in. opłatach, prowizjach, marżach oraz kosztach usług dodatkowych, jeżeli są znane kredytodawcy, oraz warunki na jakich koszty te mogą ulec zmianie);
- roczną stopę oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunki jej zmiany oraz ewentualne inne opłaty z tytułu zaległości w spłacie kredytu;
- sposób zabezpieczenia i ubezpieczenia spłaty kredytu, jeżeli umowa je przewiduje;
- termin, sposób i skutki odstąpienia konsumenta od umowy;
- prawo konsumenta do spłaty kredytu przed terminem;
- informację o prawie kredytodawcy do zastrzeżenia w umowie prowizji za dokonanie spłaty kredytu przed terminem i zasady ustalenia wysokości tej prowizji.

Mądre pożyczanie. Biorę pożyczkę ? na co zwrócić uwagę

Przy zawieraniu umowy pożyczki należy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, czy:
- podmiot, z którym zawiera się umowę jest osobą fizyczną, czy też osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub osobą prawną. Jeżeli stroną jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, konsument nie będzie objęty ochroną wynikającą z ustawy o kredycie konsumenckim.
- umowa przewiduje zapłatę wynagrodzenia za udzielenie pożyczki przed wypłatą środków finansowych
- czasami parabanki pobierają od konsumenta wynagrodzenie za cały okres kredytowania lub opłaty przygotowawcze, po czym nie dochodzi do wypłaty pożyczki.
- umowa przewiduje zabezpieczenia kredytu, które konsument jest w stanie spełnić. Niejednokrotnie konsument zobowiązany jest ustanowić wysokie zabezpieczenie pożyczki np. w wysokości 200% wartości pożyczki, a następnie nie jest w stanie spełnić tego wymogu, w związku z czym kredytodawca nie wypłaca mu środków finansowych, zachowując sobie przy tym wynagrodzenie za cały okres kredytowania, które uiścił już konsument. Dodatkowo, informacja o rodzaju zabezpieczenia kredytu może być niejednoznaczna, dlatego też konsument ma wątpliwości czy dany rodzaj zabezpieczenia będzie od niego wymagany.
- Umowa przewiduje inne wysokie opłaty np. za wizyty przedstawiciela firmy w domu.
- umowa zawiera wszystkie informacje o kosztach pożyczki.

Poniżej znajduje się lista przepisów regulujących zasady rządzące procedurami dotyczącymi pożyczek krótkoterminowych. Każdy akt znajduje się w państwowym internetowym systemie aktów prawnych, gdzie można zapoznać się z jego aktualnym, ujednoliconym tekstem. Zapraszam do lektury.

Akty prawne:

 • Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym
 • Kredyt konsumencki
 • Ustawa o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1081 ze zm.) - ma zastosowanie do umów zawartych przed 18 grudnia 2011 r.
 • Prawo Bankowe
 • Elektroniczne instrumenty płatnicze
 • Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych
 • Ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo- kredytowych
 • Ustawa antylichwiarska (ustawa o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw)
 • Ustawa o Tarczy 2.0
 • Ustawa Prawo spółdzielcze
 • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
 • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • Prawo dewizowe
 • Kodeks cywilny

 • Kredytobiorca, ma prawo do spłaty kredytu przed terminem. Kredytodawca nie może w związku z tym pobrać od niego prowizji. Co więcej jest zobowiązany do zwrotu zapłaconych kredytodawcy prowizji i opłat proporcjonalnie do okresu, o który skrócono czas korzystania z kredytu.

  Konsument może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o prawie odstąpienia od umowy, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wzór oświadczenia od umowy kredytobiorca otrzymuje od kredytodawcy (zazwyczaj razem z umową kredytu).

  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, kredytobiorca musi doręczyć (na adres wskazany przez kredytodawcę) oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Jeśli kredyt został już wypłacony, koniecznie trzeba zwrócić jego kwotę. W przypadku, gdy został wypłacony np. sprzedawcy, który był pośrednikiem kredytowym, wtedy to on ma obowiązek zwrotu pieniędzy kredytodawcy, a od konsumenta może żądać zapłaty za towar.

stopka firmowa

Więcej informacji w Polityka Prywatności.