supergrosz logo
Masz nieoczekiwane
wydatki, potrzebujesz
gotówki?

Aiqlabs Sp. z o.o.
Warszawa ul. Inflancka 11/27


szczegóły oferty


obowiązkowa weryfikacja
w BiK, KRD i BiG
Nową metodę weryfikacji tożsamości
oraz wypłaty pożyczki
- za pomocą usługi GIRO Płatność.

Oprocentowanie: 8% rocznie
max RRSO: od 72,23%
1-aa pożyczka: bezpłatna
Okres spłaty: od 4 do 50 m-cy
kwota pożyczki: od 1000 zł do 15000 zł

Przeczytaj opinie klientów o produkcie
Porównaj koszty pożyczki


Reprezentatywny przykład dla pożyczki ratalnej: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 156,1 % dla całkowitej kwoty pożyczki 2000 PLN, czas obowiązywania umowy 12 miesięcy, spłata w 12 ratach miesięcznych po 267,50 zł każda rata, oprocentowanie zmienne 10 % rocznie. Całkowity koszt pożyczki 1209,98, w tym: prowizja 1100 zł, odsetki 109,98 zł. Całkowita kwota do zapłaty 3209,98 zł.

wniosekA

złóż wniosek w SuperGrosz
Instytucja finansowa: Super Grosz
Oprocentowanie: 8% rocznie
1-a pożyczka: bezpłatna
Okres pożyczki: od 4 do 50 m-cy
Kwota pożyczki: 1000 - 15000 zł
max RRSO: od 72,23%
Czas weryfikacji: do 24h
Opłata rejestracyjna: brak
Max. kwota pierwszej pożyczki: limit ustala Pożyczkodawca
Przedłużenie: brak danych
Wiek pożyczkobiorcy: min. 21 - 80 lat
Adres i kontakt:

Aiqlabs Sp. z o.o.
Warszawa ul. Inflancka 11/27
Tel: 22 102 15 00
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy: dni robocze 7-21, weekendy 9-17
Wybieram: wniosekA
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 73,36% dla całkowitej kwoty pożyczki 4000 PLN, czas obowiązywania umowy 30 miesięcy, spłata w 30 ratach miesięcznych po 251,97 zł każda rata, oprocentowanie zmienne 8% rocznie. Całkowity koszt pożyczki 3 506,63 zł, w tym: prowizja 2 919,01 zł, odsetki 587,62 zł. Całkowita kwota do zapłaty 7 506,63 zł (stan na dzień 17.04.2020 r.).

Brak terminowej spłaty Pożyczki:

1. Niespłacenie Pożyczki Ratalnej zgodnie z Harmonogramem Rat powoduje powstanie
zadłużenia przeterminowanego, od którego pobierane są odsetki od zadłużenia
przeterminowanego (odsetki maksymalne za opóźnienie, o których mowa w art. 481 §
21 Kodeksu cywilnego) w wysokości równej dwukrotności sumy aktualnej stopy
referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych w stosunku
rocznym. Aktualna na dzień zawarcia Umowy Pożyczki Ratalnej, stopa odsetek
ustawowych za opóźnienie jest podawana w Formularzu Informacyjnym.

2. Zmiana stopy odsetek maksymalnych za opóźnienie następuje w przypadku zmiany
stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, odpowiednio do zmiany tej stopy. W
przypadku zmiany stopy odsetek maksymalnych za opóźnienie, Pożyczkobiorca
otrzymuje od Pożyczkodawcy niezwłocznie, na Trwałym Nośniku, informację o tej
zmianie ze wskazaniem nowej wysokości stopy odsetek maksymalnych za opóźnienie. W
przypadku zmiany stopy odsetek maksymalnych za opóźnienie Pożyczkodawca nalicza
odsetki według nowej stopy od dnia zmiany stopy referencyjnej Narodowego Banku
Polskiego.
3. W przypadku braku spłaty Pożyczki Ratalnej w Terminie Spłaty Pożyczkodawca może
podejmować czynności windykacyjne i upominawcze. Wykonanie jednej z czynności
windykacyjnych nie ogranicza prawa Pożyczkodawcy do zastosowania innej, w
szczególności wysłanie monitu listowego nie ogranicza możliwości stosowania monitów
telefonicznych i wysłania wiadomości SMS i e-mail.

4. Po upływie Terminu spłaty, Pożyczkodawca ma prawo do podjęcia działań mających na
celu odzyskanie swojej wierzytelności, w tym w szczególności do przekazania tej
wierzytelności do obsługi przez zewnętrzny podmiot, jak również ma prawo do
dochodzenia zwrotu Pożyczki Ratalnej na drodze postępowania sądowego.

5. W przypadku łącznego spełnienia przesłanek określonych w artykule 14 lub 16, 17 bądź
18 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530) Pożyczkodawca ma prawo przekazać
informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej, co może
mieć wpływ na zdolność kredytową Pożyczkobiorcy. Przekazanie danych Pożyczkobiorcy
do Biur Informacji Gospodarczej jest dokonywane na podstawie pisemnej umowy o
udostępnianie informacji gospodarczych zawartej przez Pożyczkodawcę z Biurem
Informacji Gospodarczej oraz w oparciu o przepisy wyżej wymienionej ustawy.

6. Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do
Biura Informacji Kredytowej na podstawie udzielonej przez Pożyczkobiorcę zgody.


Autor: AdamD
data: 2015-07-29 06:41:26

Oferty promocyjne

for4 logo

Ranking Ratalnych

Warunki uzyskania pożyczek

siepomaga 200 50wośp wirtulane serduszko
avia kamionki
Niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964, poz. 16, nr 93 z póź. zm.), mają one jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w innych celach. Wiążące warunki udzielenia kredytu zostaną przedstawione przez właściwą instytucję finansową oraz Bank w trakcie zawierania umowy.W przypadku braku możliwości spłaty pożyczki w przewidzianym terminie, niektóre firmy pożyczkowe oferują możliwość przedłużenia terminu spłaty pożyczki o kolejne 5,7,14,15 bądź 30 dni. Wystarczy wpłacić prowizję zgodnie z tabelą opłat danej firmy pożyczkowej.

Uwaga:
Administrator strony informuje, że nie udziela pożyczek a jedynie umożliwia składanie wniosków online po wybraniu odpowiedniej instytucji. Nie gromadzimy żadnych Państwa danych. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z zawarcia umów pożyczek z instytucjami których oferta jest prezentowana na stronie.

Protected by Copyscape

Śledź nas na:

twitter logo
pinerest logo
youtube logo
instagram logo
linkedin logo

Tumblr logo

Obowiązki informacyjne

Ustawa o kredycie konsumenckim przewiduje, jakie ma uprawnienia konsument, gdy kredytodawca nie dopełni wobec niego obowiązków informacyjnych związanych z podpisaniem umowy kredytowej. Ustawa formułuje wobec treści i formy umowy ważne wymogi. Umowa winna być zawarta na piśmie. Należy w umowie obowiązkowo umieścić:
- imię, nazwisko i adres konsumenta oraz imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy i pośrednika kredytowego;
- rodzaj kredytu;
- czas obowiązywania umowy;
- całkowitą kwotę kredytu;
- terminy i sposób wypłaty kredytu;
- stopę oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany z podaniem indeksu lub stopy referencyjnej;
- rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oraz całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta ustaloną w dniu zawarcia umowy (wraz z podaniem wszystkich założeń przyjętych do jej obliczenia);
- zasady i terminy spłaty kredytu (m.in. kolejności zaliczania rat kredytu konsumenckiego na poczet należności kredytodawcy, możliwości otrzymania bezpłatnego harmonogramu informację o innych kosztach, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową (m.in. opłatach, prowizjach, marżach oraz kosztach usług dodatkowych, jeżeli są znane kredytodawcy, oraz warunki na jakich koszty te mogą ulec zmianie);
- roczną stopę oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunki jej zmiany oraz ewentualne inne opłaty z tytułu zaległości w spłacie kredytu;
- sposób zabezpieczenia i ubezpieczenia spłaty kredytu, jeżeli umowa je przewiduje;
- termin, sposób i skutki odstąpienia konsumenta od umowy;
- prawo konsumenta do spłaty kredytu przed terminem;
- informację o prawie kredytodawcy do zastrzeżenia w umowie prowizji za dokonanie spłaty kredytu przed terminem i zasady ustalenia wysokości tej prowizji.

Mądre pożyczanie. Biorę pożyczkę ? na co zwrócić uwagę

Przy zawieraniu umowy pożyczki należy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, czy:
- podmiot, z którym zawiera się umowę jest osobą fizyczną, czy też osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub osobą prawną. Jeżeli stroną jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, konsument nie będzie objęty ochroną wynikającą z ustawy o kredycie konsumenckim.
- umowa przewiduje zapłatę wynagrodzenia za udzielenie pożyczki przed wypłatą środków finansowych
- czasami parabanki pobierają od konsumenta wynagrodzenie za cały okres kredytowania lub opłaty przygotowawcze, po czym nie dochodzi do wypłaty pożyczki.
- umowa przewiduje zabezpieczenia kredytu, które konsument jest w stanie spełnić. Niejednokrotnie konsument zobowiązany jest ustanowić wysokie zabezpieczenie pożyczki np. w wysokości 200% wartości pożyczki, a następnie nie jest w stanie spełnić tego wymogu, w związku z czym kredytodawca nie wypłaca mu środków finansowych, zachowując sobie przy tym wynagrodzenie za cały okres kredytowania, które uiścił już konsument. Dodatkowo, informacja o rodzaju zabezpieczenia kredytu może być niejednoznaczna, dlatego też konsument ma wątpliwości czy dany rodzaj zabezpieczenia będzie od niego wymagany.
- Umowa przewiduje inne wysokie opłaty np. za wizyty przedstawiciela firmy w domu.
- umowa zawiera wszystkie informacje o kosztach pożyczki.

Poniżej znajduje się lista przepisów regulujących zasady rządzące procedurami dotyczącymi pożyczek krótkoterminowych. Każdy akt znajduje się w państwowym internetowym systemie aktów prawnych, gdzie można zapoznać się z jego aktualnym, ujednoliconym tekstem. Zapraszam do lektury.

Akty prawne:

 • Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym
 • Kredyt konsumencki
 • Ustawa o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1081 ze zm.) - ma zastosowanie do umów zawartych przed 18 grudnia 2011 r.
 • Prawo Bankowe
 • Elektroniczne instrumenty płatnicze
 • Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych
 • Ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo- kredytowych
 • Ustawa antylichwiarska (ustawa o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw)
 • Ustawa o Tarczy 2.0
 • Ustawa Prawo spółdzielcze
 • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
 • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • Prawo dewizowe
 • Kodeks cywilny

 • Kredytobiorca, ma prawo do spłaty kredytu przed terminem. Kredytodawca nie może w związku z tym pobrać od niego prowizji. Co więcej jest zobowiązany do zwrotu zapłaconych kredytodawcy prowizji i opłat proporcjonalnie do okresu, o który skrócono czas korzystania z kredytu.

  Konsument może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o prawie odstąpienia od umowy, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wzór oświadczenia od umowy kredytobiorca otrzymuje od kredytodawcy (zazwyczaj razem z umową kredytu).

  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, kredytobiorca musi doręczyć (na adres wskazany przez kredytodawcę) oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Jeśli kredyt został już wypłacony, koniecznie trzeba zwrócić jego kwotę. W przypadku, gdy został wypłacony np. sprzedawcy, który był pośrednikiem kredytowym, wtedy to on ma obowiązek zwrotu pieniędzy kredytodawcy, a od konsumenta może żądać zapłaty za towar.

stopka firmowa

Więcej informacji w Polityka Prywatności.