kredyt gotówkowyPożyczki gotówkowe to jak niektórzy mówią krwioobieg bankowości. To właśnie dzięki nim wiele osób może wyłącznie spełniać swoje oczekiwania, realizować jakieś niespodziewane wydatki. Dlatego rzeczywiście taką przygotowaną ofertą warto się zainteresować i po nią sięgnąć. Na tą chwilę kluczowa sprawa, na jaką trzeba zwracać uwagę to fakt, że w pożyczki są oferowane nie tylko w takich bankach jak BNP Parbias, Alior, PKO, Pekao, Getin Bank, Deutsche Bank, ale również w firmach określanych bardzo często jako parabanki i to właśnie one cieszą się takim szczególnym zainteresowaniem.
Z drugiej strony jednak wielu osobom będzie szczególnie zależało na czasie i dlatego właśnie wybierają parabanki. Trzeba jednak liczyć się z tym, żę koszty takiej właśnie pożyczki są niestety znaczące. W tym względzie zdecydowanie lepiej wypadają właśnie oferty kredytowe w ramach banków komercyjnych, gdzie mamy zdecydowanie lepszą ofertę, gdy chodzi o koszty jakie generować będzie dla nas taka pożyczka, dlatego pod tym kątem na pewno banki komercyjne będzie dobrze sprawdzić, zapoznać się z ich ofertą. Może nie wszystkim będzie ta oferta odpowiadała, co by jednak nie powiedzieć nadal w przypadku pożyczek bankowych bardzo ważne jest to, że sprawdzana jest historia kredytowa oraz dochód takiej osoby, która o pożyczkę się stara. Jeśli mamy z tymi warunkami problem to nie zostanie nam nic innego tylko kredyty bez bik w parabankach.

 • darmowy kredyt powitalny Credit Agricole
kredyt powitalny Credit Agricole
 • PKO BP Mini Ratka
PKO BP Mini Ratka
 • Bank Millenium kredyt dopasowany
millenium gotówka • T-Mobile Usługi Bankowe
T Mobile Usługi Bankowe

 • BNP Paribas iGotówka
BNP Paribas iGotówka
 • SantanderBank Kredyt nr 1
SantanderBank Kredyt nr 1
 • GetinBank kredyt online
GetinBank kredyt online
 • Eurobank kredyt na dowolny cel
Eurobank kredyt na dowolny cel
 •  Kasy Stefczyka

złóż wniosek w Kasy Stefczyka
 • Automat Kredytowy
automat kredytowy 092018 750 100

 • FinAi
finai 750 100

 • Bancovo
złoż wniosek w Bancovo
 

Informacje wymagane przez politykę reklamową Google Inc.: Kredyt na okres od 3 do 96 miesięcy, maksymalna rzeczywista roczna stopa oprocentowania zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim wynosi 37,93%. Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Banki. Kredyt bez zaświadczeń dostępny jest dla klientów nieposiadających produktu kredytowego w Banku lub dla klientów posiadających regularne wpływy z tytułu wynagrodzenia na konto osobiste potwierdzone historią konta lub z innego banku (nie dotyczy klientów otrzymujących dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej). Szczegółowe informacje, w tym informacja o wysokości składki ubezpieczeniowej, Ogólne Warunki Ubezpieczenia kredytu i Ogólne Warunki Ubezpieczenia określające m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy umów ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli, oraz karty produktów dostępne są w placówkach Banku oraz na ich stronach internetowych.

Jednak, gdy mamy możliwość uzyskania dochodu, potwierdzenia go w banku to nadal takim bardzo dobrym wyborem będą właśnie banki komercyjne i ich oferty pożyczkowe. To zawsze bardzo ciekawa propozycja i na pewno warto się tym zainteresować. W tym momencie pożyczki w bankach także są nieco złagodzone, gdy chodzi o warunki, wiadomo, że banki zauważają obecność na rynku parabanków i musza w jakiś sposób z nimi walczyć. To oczywiście działa na korzyść klientów banków komercyjnych, którzy mogą liczyć na to, że oferta pożyczkowa stanie się dla nich dużo bardziej atrakcyjna. 

Także liczba banków komercyjnych, które na naszym rynku działają jest obecnie bardzo duża, dlatego tych propozycji kredytowych dostajemy bardzo wiele i każdy może spośród nich szukać dla siebie dobrego rozwiązania. Jeśli po takie opcje sięgamy warto pamiętać, że rynek mocno się zmienia i praktycznie co miesiąc sa nowe oferty kredytowe. Warto więc trzymać rękę na pulsie, by być na bieżąco i właśnie dla swojego dobra zawsze wybierać takie propozycje, które sprawdzą się perfekcyjnie, będą dobrym wyborem.

AdamD 2018-08-05 11:33
(Średnia ocena: 5 on 9 rating)

Oferty promocyjne

Ranking Ratalnych

Warunki uzyskania pożyczek

siepomaga 200 50wośp wirtulane serduszko
avia kamionki
Niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964, poz. 16, nr 93 z póź. zm.), mają one jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w innych celach. Wiążące warunki udzielenia kredytu zostaną przedstawione przez właściwą instytucję finansową oraz Bank w trakcie zawierania umowy.W przypadku braku możliwości spłaty pożyczki w przewidzianym terminie, niektóre firmy pożyczkowe oferują możliwość przedłużenia terminu spłaty pożyczki o kolejne 5,7,14,15 bądź 30 dni. Wystarczy wpłacić prowizję zgodnie z tabelą opłat danej firmy pożyczkowej.

Uwaga:
Administrator strony informuje, że nie udziela pożyczek a jedynie umożliwia składanie wniosków online po wybraniu odpowiedniej instytucji. Nie gromadzimy żadnych Państwa danych. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z zawarcia umów pożyczek z instytucjami których oferta jest prezentowana na stronie.

Protected by Copyscape

Śledź nas na:

twitter logo
pinerest logo
youtube logo
instagram logo
linkedin logo

Tumblr logo

Obowiązki informacyjne

Ustawa o kredycie konsumenckim przewiduje, jakie ma uprawnienia konsument, gdy kredytodawca nie dopełni wobec niego obowiązków informacyjnych związanych z podpisaniem umowy kredytowej. Ustawa formułuje wobec treści i formy umowy ważne wymogi. Umowa winna być zawarta na piśmie. Należy w umowie obowiązkowo umieścić:
- imię, nazwisko i adres konsumenta oraz imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy i pośrednika kredytowego;
- rodzaj kredytu;
- czas obowiązywania umowy;
- całkowitą kwotę kredytu;
- terminy i sposób wypłaty kredytu;
- stopę oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany z podaniem indeksu lub stopy referencyjnej;
- rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oraz całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta ustaloną w dniu zawarcia umowy (wraz z podaniem wszystkich założeń przyjętych do jej obliczenia);
- zasady i terminy spłaty kredytu (m.in. kolejności zaliczania rat kredytu konsumenckiego na poczet należności kredytodawcy, możliwości otrzymania bezpłatnego harmonogramu informację o innych kosztach, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową (m.in. opłatach, prowizjach, marżach oraz kosztach usług dodatkowych, jeżeli są znane kredytodawcy, oraz warunki na jakich koszty te mogą ulec zmianie);
- roczną stopę oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunki jej zmiany oraz ewentualne inne opłaty z tytułu zaległości w spłacie kredytu;
- sposób zabezpieczenia i ubezpieczenia spłaty kredytu, jeżeli umowa je przewiduje;
- termin, sposób i skutki odstąpienia konsumenta od umowy;
- prawo konsumenta do spłaty kredytu przed terminem;
- informację o prawie kredytodawcy do zastrzeżenia w umowie prowizji za dokonanie spłaty kredytu przed terminem i zasady ustalenia wysokości tej prowizji.

Mądre pożyczanie. Biorę pożyczkę ? na co zwrócić uwagę

Przy zawieraniu umowy pożyczki należy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, czy:
- podmiot, z którym zawiera się umowę jest osobą fizyczną, czy też osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub osobą prawną. Jeżeli stroną jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, konsument nie będzie objęty ochroną wynikającą z ustawy o kredycie konsumenckim.
- umowa przewiduje zapłatę wynagrodzenia za udzielenie pożyczki przed wypłatą środków finansowych
- czasami parabanki pobierają od konsumenta wynagrodzenie za cały okres kredytowania lub opłaty przygotowawcze, po czym nie dochodzi do wypłaty pożyczki.
- umowa przewiduje zabezpieczenia kredytu, które konsument jest w stanie spełnić. Niejednokrotnie konsument zobowiązany jest ustanowić wysokie zabezpieczenie pożyczki np. w wysokości 200% wartości pożyczki, a następnie nie jest w stanie spełnić tego wymogu, w związku z czym kredytodawca nie wypłaca mu środków finansowych, zachowując sobie przy tym wynagrodzenie za cały okres kredytowania, które uiścił już konsument. Dodatkowo, informacja o rodzaju zabezpieczenia kredytu może być niejednoznaczna, dlatego też konsument ma wątpliwości czy dany rodzaj zabezpieczenia będzie od niego wymagany.
- Umowa przewiduje inne wysokie opłaty np. za wizyty przedstawiciela firmy w domu.
- umowa zawiera wszystkie informacje o kosztach pożyczki.

Poniżej znajduje się lista przepisów regulujących zasady rządzące procedurami dotyczącymi pożyczek krótkoterminowych. Każdy akt znajduje się w państwowym internetowym systemie aktów prawnych, gdzie można zapoznać się z jego aktualnym, ujednoliconym tekstem. Zapraszam do lektury.

Akty prawne:

 • Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym
 • Kredyt konsumencki
 • Ustawa o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1081 ze zm.) - ma zastosowanie do umów zawartych przed 18 grudnia 2011 r.
 • Prawo Bankowe
 • Elektroniczne instrumenty płatnicze
 • Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych
 • Ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo- kredytowych
 • Ustawa antylichwiarska (ustawa o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw)
 • Ustawa o Tarczy 2.0
 • Ustawa Prawo spółdzielcze
 • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
 • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • Prawo dewizowe
 • Kodeks cywilny

 • Kredytobiorca, ma prawo do spłaty kredytu przed terminem. Kredytodawca nie może w związku z tym pobrać od niego prowizji. Co więcej jest zobowiązany do zwrotu zapłaconych kredytodawcy prowizji i opłat proporcjonalnie do okresu, o który skrócono czas korzystania z kredytu.

  Konsument może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o prawie odstąpienia od umowy, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wzór oświadczenia od umowy kredytobiorca otrzymuje od kredytodawcy (zazwyczaj razem z umową kredytu).

  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, kredytobiorca musi doręczyć (na adres wskazany przez kredytodawcę) oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Jeśli kredyt został już wypłacony, koniecznie trzeba zwrócić jego kwotę. W przypadku, gdy został wypłacony np. sprzedawcy, który był pośrednikiem kredytowym, wtedy to on ma obowiązek zwrotu pieniędzy kredytodawcy, a od konsumenta może żądać zapłaty za towar.

stopka firmowa

Więcej informacji w Polityka Prywatności.